میانگین عملکرد رقم کرج -1 1045 کیلوگرم در هکتار. میانگین عملکرد رقم کرج -29 754 کیلوگرم در هکتار. میانگین عملکرد رقم توده محلی 928 کیلوگرم در هکتار. اختلاف عملکرد رقم کرج 1 نسبت به توده محلی 117 کیلوگرم در هکتار.
کد نوشتار : 49180