مشکل کمبود تولید محصولات دامی در کشور ما و سایر کشورهای در حال توسعه نه تنها در تعداد دام بلکه در عدم بهره‌وری و کارایی بهینه، عدم رعایت اصول اقتصادی در مدیریت دامداری، نوع نژاد و پایین بودن سطح آگاهیهای فنی و اقتصادی مدیران واحدهای دامداری می‌باشد. جمعیت گاو در ایران 3/1 برابر جمعیت گاو در اتریش است ولی در کشور اتریش 2 برابر ما شیر تولید می‌کند بعبارت دیگر میزان تولید متوسط شیر به ازا هر راس در کشور اتریش 6 برابر ایران می‌باشد. مطالعات اقتصادسنجی فرآیند تولید به هدف مشخص کردن نقاط ضعف هم از جنبه فنی و هم از جنبه اقتصادی کشور (مرکز آمار ایران- 1375) پرداخته خواهد شد و از طریق تخمین توابع تولید، میزان کارایی فنی، اقتصادی و تخصیصی واحدها محاسبه خواهد شد. در نهایت با مشخص شدن دلایل عدم کارایی واحدها، پیشنهادات لازم به منظور افزایش بهره‌وری تولید در گاوداریهای شیری ارائه خواهد گردید.
کد نوشتار : 48214