عوامل زیادی بر افزایش وزن و همچنین کیفیت لاشه دامها موثر است ، مدیریت پرواربندی گوسفند به روشهای مختلف تعیین‌کننده بازده اقتصادی آن می‌باشد. لذا یافتن راه حلهای مناسب به منظور افزایش سطح آگاهی پرواربندی جهت سوددهی واحدهای پروااربندی موجب کاهش هزینه‌های تولید و افزایش کمیت و کیفیت گ .شت تولیدی خواهد شد. در این طرح با توزیع پرسشنامه در بین پرواربندان استان مازندران و اخذ اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن راه‌حلهای کاربردی ارائه می‌گردد. در این طرح 20 درصد گله‌های پرواربند کنترل مستقیم خواهند شد و صفات مورد نظر در پرواربندی مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرند.
کد نوشتار : 48442