از آنجائیکه چغندر علوفه‌ای از گیاهان شورپسند می‌باشد ضمن تناسب با اقلیم منطقه قم، بالائی در منطقه دارد، این منبع مهم غذائی می‌تواند به جهت عملکرد بالا در هکتار، انرژی متابولیسمی قابل توجه و بالا بودن قابلیت هضم مواد آلی، خاصیت خوشخوارکی، و میزان اوره‌خواری مطلوب در جیره گوساله‌های پرواری عملکرد مناسبی داشته باشد، این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با بیش از یک مشاهده در تکرار و با 3 جیره غذائی و در 4 تکرار، جهت تعیین سطوح مناسب چغندر علوفه‌ای در جیره گوساله‌های پرواری انجام خواهد شد. مواد رکوردگیری شامل افزایش وزن و خوراک مصرفی می‌باشد. در پایان ضریب تبدیل تعیین و محاسبات اقتصادی انجام خواهد شد.
کد نوشتار : 48459