استان مازندران با مساحتی بالغ بر 46456 کیلومتر مربع دارای 77192 هکتار سطح زیرکشت مرکبات است که 24523 هکتار آنرا باغات نارنگی تشکیل می دهد که 77ˆ31 درصد از کل باغات مرکبات را در برمی‌گیرد. کل محصول مرکبات تولیدی استان 124962 تن می‌باشد که سهم محصول نارنگی با توجه به عملکرد 91ˆ15 کیلوگرم در هکتار، 372538 تن تولید سالانه که 82ˆ29 درصد می‌باشد. نارنگی درختی دگرگشن بوده نیازمند گرده‌افشانی توسط عوامل خارجی می‌باشد و نسبت به گرده‌افشانی پاسخ داده و عملکرد آن افزایش می‌یابد در این تحقیق به بررسی نقش زنبورعسل و سایر حشرات گرده‌افشان نارنگی پرداخته خواهد شد. بدین منظور 2 تیمار که شامل: 1) تیمار فاقد زنبورعسل و حشرات گرده‌افشان 2) با حضور زنبورعسل و سایر حشرات گرده‌افشان اعمال می‌گردد که در 2 باغ و 2 واریته مختلف و هر واریته با 2 تیمار و چهار تکرار و 2 مشاهده در هر تیمار جمعا 16 اصله درخت نارنگی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در پایان آزمایش اندازه‌گیری کمی و کیفی و میزان محصول، جمع‌آوری فون حشرات گرده‌افشان درخت نارنگی در طول مدت گلدهی صورت می‌گیرد و داده‌های حاصله از طرح با استفاده از نرم‌افزارهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد در ضمن از آزمون t-Test برای مقایسه میانگین‌ها استفاده می‌شود.
کد نوشتار : 48217