این طرح بمنظور بررسی اثر استفاده از روشهای مختلف آبیاری بر عملکرد جو والفجر انجام گرفته است . در این طرح دو سیستم آبیاری سطحی (آبیاری سطحی شاهد و آبیاری سطحی طراحی شده) و سیستم آبیاری بارانی (آبیاری بارانی شاهد و آبیاری بارانی طراحی شده) بود. برنامه آبیاری بارانی در هر دو تیمار بعلت اینکه هر دو بر اساس طراحی‌های صورت گرفته مدیریت می‌گردید تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته و لیکن در سیستم آبیاری سطحی علارغم عملکرد یکسان تفاوت معنی‌داری در مقدار آب مصرفی وجود داشت نتایج طرح در حال جمع‌بندی نهایی است که در ابتدای سال 78 منتشر می‌گردد.
کد نوشتار : 49931