بیماری اکتیمای مسری گوسفندان از سالیان قبل در ایران وجود داشته و عامل مولد آن نیز کرارا جدا گردیده است در چند سال گذشته با توجه به گستردگی موارد این بیماری نیاز تهیه واکسن بمنظور کنترل بیماری افزایش یافته است . برای اجرای این طرح سعی می‌گردد تا سوش واکسن از کشورهایی که در این زمینه تجربه دارند تهیه گردد، در غیراینصورت ویروسی عامل بیماری بوسیله پاساژهای مکرر روی کشت سلول تخفیف حدت یافته و از آن بعنوان واکسن استفاده خواهد شد. سلول مناسب برای کشت این ویروس کلیه یا بیضه بره خواهد بود. پس از تهیه شدن واکسن مراحل کنترل آن نیز بطور کامل انجام گردیده و پس از استفاده تجربی در گوسفندان کشور بصورت انبوه تولید و مورد مصرف قرار خواهد گرفت . در صورت تهیه سوش واکسن از کشورهای خارجی و ساخت آن با واکسن تهیه شده داخلی از نظر ایمنی‌بخشی مورد مقایسه قرار خواهد گرفت .
کد نوشتار : 48231