براساس جمع‌بندی، شناخت و مشکلات و نارسائیهای بودجه فعلی، چارچوب نظام بودجه‌ریزی مطلوب سازمان تامین اجتماعی در این پژوهش ترسیم شده است . در نظام بودجه‌ریزی مطلوب سازمان، بودجه‌ریزی در سطح کلان با محاسبات بیمه‌ای، در سطح خرد به صورت بودجه عملیاتی و تخصیصی بهینه منابع به فعالیتهای مختلف با مدل عمومی بودجه در محیط فازی صورت خواهد گرفت . برای حرکت از نظام فعلی به نظام مطلوب پنج گروه کاری: -1 محاسبات بیمه‌ای. -2 تعیین شاخص‌ها، معیارها و روشهای پیش‌بینی. -3 سیستم‌های اطلاعاتی پنج گروه کاری، -4 تعیین برنامه‌ها و فعالیتهای سازمان -5 تعیین پارامترهای بودجه برنامه‌ریزی در مدلسازی تشکیل خواهد شد.
کد نوشتار : 49528