اندازه‌گیری و تحلیل بهره‌وری عامل نیروی انسانی و شناسائی روند آن در جهت روشن شدن نقش این عامل حائز اهمیت است و می‌تواند تلاشهای تخصیص بهینه و مطلوب منابع را بهبود بخشد بنابراین لازم است عامل انسانی را به صورت کمی درآورد. در این طرح پس از ارائه تعاریف گوناگون بهره‌وری و اهمیت آن در مورد اندازه‌گیری بهره‌وری و شاخصهای عمده این اندازه‌گیری و تحلیل آن مباحثی ارائه خواهد شد.
کد نوشتار : 48914