گروه اول: 108 نفز کاراته‌کارهای منتخب گروه دوم: 128 نفر نمونه‌های غیرورزشکار پرسشنامه شامل 39 سوال با پاسخهای درجه‌بندی شده از 1 تا 5 که 102 نفر از گروه اول و 120 نفر از گروه دوم پاسخگو بودند. نتایج: - میانگین میزان واکنش‌های فیزیولوژیک به استرس در دو گروه اول و دوم در سطح a%1 تفاوت معنی‌داری را نشان داده است . - بین میزان واکنشهای فیزیولوژیک به استرس در کاراته‌کارهای منتخب گروه دان 2 و 3 و گروه دان 4 و 5 تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. - پائین بردن میزان یا امتیاز واکنشهای فیزیولوژیک به استرس در کاراته‌کارهای منتخب نسبت به غیرورزشکاران مرد 20 تا 40 ساله شهر تهران تفاوت معنی‌داری را نشان داد.
کد نوشتار : 48905