این طرح به دنبال حادثه اتصال کوتاه و انفجار راکتور قدرت در سیم‌پیچ ثالثیه ترانس قدرت نیروگاه طوس مشهد تعریق گردید و هدف از آن دستیابی به علل و عوامل ایجاد این پدیده و ارائه روشهایی در جهت جلوگیر از آن بوده است . در این طرح علت اصلی این پدیده استقامت مکانیکی کم راکتور قدرت در مقابل نیروهای ناشی از اتصال کوتاه در شبکه تشخیص داده شد و ضمنا شرکت سازنده نیز با پی بردن به ضعف طراحی اقدام به تعویض راکتورها در جهت استحکام بیشتر آنها نمود.
کد نوشتار : 48002