هدف پژوهش بررسی انتظارات مردم از دولت ، منعکس شده در روزنامه‌های کثیرالانتشار بوده است . نتایج حاصله نشان می‌دهد که موضوع اصلی انتظارات و انتقادات مردم مربوط به 13 وزارتخانه یا سازمان دولتی بوده است که وزارتخانه‌های بازرگانی، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش موضوع اصلی 47 درصد انتظارات و انتقادات مردم در روزنامه‌ها را شامل شده‌اند.
نمایه ها:
مردم | 
دولت | 
کد نوشتار : 46542