این نظرخواهی در 3 قسمت تنظیم شده است : -1 نظرخواهی از تماشاگران عادی سینما (بخش سینمای ایران) -2 نظرخواهی از دست‌اندرکاران فیلم و سینما -3 نظرخواهی از تماشاگران عادی سینما (بخش فیلمهای خارجی)
کد نوشتار : 44411