کمبانی چغندرقند از دو دستگاه تشکیل شده است که عملیات چاپر و سرزنی و برداشت چغندرقند را انجام می‌دهد. در عملیات چاپر به منظور استفاده از برگهای چغندر برای علوفه دام، پس از بریده‌شدن برگ توسط نوار الواتور، جمع‌آوری و روی کامیون که به موازات دستگاه حرکت می‌کند، انتقال داده می‌شود. سپس چغندرهای برداشت شده در سیلوی دستگاه ذخیره گردیه و به داخل کامیون منتقل می‌شوند. هدف از اجرای این طرح نیاز متقاضیان و رسیدن به خودکفایی اقتصادی کشور است .
نمایه ها:
کد نوشتار : 44315