با توجه به روند افزایش آلودگی محیط زیست ، شیوع روز افزون بیماریهای ناشی از آن و نگرانی که از آلودگی آب و هوای شهر تهران وجود دارد، این سئوال مطرح است که آیا در محصولات کشاورزی تولیدی جنوب شهر تهران آلودگی به عناصر سنگین وجود دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال و به منظور تعیین عناصر سرب ، کادمیوم، مس در سبزیجات کشت شده در مزارع جنوب شهر تهران، این تحقیق در تابستان سال 1376 انجام گرفت . تحقیق به روش توصیفی (Descriptive study) به روی 7 نوع سبزی برگ چغندر، کلم قرمز، کاهو، شاهی، تره، تربچه، جعفری انجام گرفته است . انتخاب نمونه‌ها به صورت تصادفی چند مرحله‌ای بود که در مرحله اول چهار منطقه از مناطق کشاورزی جنوب شهر تهران انتخاب گردید و در مرحله دوم در هر منطقه سه نمونه از هر سبزی بطور تصادفی چیده شده و پس از مخلوط کردن کامل، یک نمونه سبزی بدست آمد. سبزیجات هر قسمت در آزمایشگاه انستیتو تغذیه و سازمان حفاظت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت . مقادیر حاصل در فرم اطلاعاتی مربوطه ثبت گردید. برای اطمینان بیشتر از نتایج بدست آمده شش نمونه بصورت تصادفی به آزمایشگاه دانشاه صنعتی شریف فرستاده شد نتایج بدست آمده با مقادیر بدست آمده قبلی مطابقت داشت . میزان عناصر سر، کادمیوم، مس در هر منطقه گزارش شد. تعیین آلودگی با توجه به مقادیر مجاز در سبزیجات مشخص و میزان آلودگی در هر سبزی و برای هر عنصر و نیز فاصله اطمینان آن (C.I) در جامعه مورد نظر برآورد گردید. تحقیق نشان داد که شصت درصد سبزیجات مناطق جنوب شهر تهران دارای آلودگی بیشتر از حدود مجاز به سرب بوده (5/4 +- 2/4 ppm) و میزان آلودگی به کادمیوم صد در صد می‌باشد (0/5 +- 0/2 ppm) در مورد مس هیچگونه آلودگی مشاهده نگردید. (1/1 +- 0/3 ppm) با توجه به آلودگی نسبتا شدید سبزیجات به عناصر کادمیوم و سرب و با توجه به عوارض شناخته شده این آلودگی‌ها توصیه می‌شود در تحقیقات بعدی علل افزایش این عناصر مشخص و اقدامات لازم برای کاهش آلودگی معمول گردد.
نمایه ها:
سرب | 
مس | 
1376 | 
مزرعه | 
کد نوشتار : 44596