قدیمی‌ترین و متداول‌ترین روش در اصلاح نباتات سلکسیون میباشد ساده‌ترین روش آنست که شخص اصلاح‌کننده از یک توده حاصل از دورگ‌گیری فنوتیپ‌هائی را انتخاب کند در باغبانی بویژه در مرکبات وقتی والدین خالص نباشند در نسل F1 تفرق صفات را مشاهده می‌کنیم و اگر در نسل F1 به صفات برتری برخورد کردیم خوشبختانه در باغبانی از طریق تکثیر غیرجنسی میتوان از همان نسل F1 تکثیر را شروع کرد با توجه به دورگ‌گیری بین نارنگی و پرتقال و توده بدست آمده با در نظر گرفتن خصوصیات ظاهری از قیبل زودرس ، پوسا نازکی، کیفیت ، بازارپسندی، دیررسی مقاومت میوه در مقابل سرما و غیره تعدادی انتخاب و بصورت آزمایش مقدماتی از هر تیپ انتخابی 5 درخت با در نظر گرفتن شاهد که بعد از هر پنج خط (5 تیپ انتخابی) تنها 3 تا به انتهای تیپ‌های انتخابی برسیم دو سال اول مخصوص تولید نهال و سه سال رشد رویشی اندازه‌گیری می‌شود و پس از آنالیز مرکب سه ساله مجددا طرح برای بررسی عملکرد (فاز دوم) ارائه خواهد شد.
نمایه ها:
کد نوشتار : 45016