کامپوزیتهای پیشرفته کاربردهای عدیده‌ای در صنایع نظامی دارند و هر روز بر میزان استفاده از آنها افزوده میشود. در این کار خدماتی تحقیقاتی، در نظر است که یک مجموعه کامپوزیتی مورد استفاده در صنایع که ساخته شده خارج کشور است مورد آنالیز قرار گرفته و پس از شناسایی مواد اولیه بکار رفته، و عوامل دیگر روش ساخت آن مورد تحقیق قرار گیرد و بهترین روش جهت تولید آن مجموعه شناسایی و پیشنهاد گردد. نمونه‌سازی قطعه در ابعاد کوچکتر جهت دستیابی به دانش فنی تولید نیز از دیگر موارد این پروژه است . انتخاب رزین و الیاف مناسب و نهایتا تدوین تکنولوژی تولید نیز صورت خواهد گرفت .
کد نوشتار : 60152