هدف طرح بررسی مقدماتی و توصیفی مشکلات کارگاههای صنعتی در تهران بار روش پیشمایشی است و اطلاعات اولیه آن با مراجعه به 162 کارگاه در تهران و مصاحبه هدایت شده با 404 نفر از مدیران (162) و کارگران (242) بدست آمده است . تعداد کارگاهها بر اساس آمار 1373 مرکز آمار 2860 واحد بوده که نمونه انتخابی 5 درصد کل را شامل می‌شود. روش نمونه‌گیری از کارگاههای زیر 50 نفر پرسنل با کارگاههای بالاتر از 1000 نفر بوده است . داده‌های حاصل از نظر سنجی مشکلات کارگاهها را حول (مشارکت زنان، بهره‌وری، وجدان و اخلاق کار بهداشت و ایمنی، رضایت شغلی، مشارکت در تصمیم‌گیری، ارتباط سازمانی، آزموش فنی و حرفه‌ای داشته است که عناوین فوق با توجه به مفاهیم و اصطلاحات شناخته شد. در حوزه‌های تحقیقی و آموزش دانشگاهی مرتبط با موضوع مثل جامعه‌شناسی کار و شغل و جامعه‌شناسی سازمان مرتبط شده است . نتایج نشان می‌دهد که مشارکت زنان در فعالیتهای مخلف کارگاههای صنعتی ناچیز است . علاوه بر عوامل فرهنگی تبعیض در استخدام و محیطهای کار مردانه و عدم استقبال زنان از ورود به این نوع محیطها از عوامل این ضعف است .
کد نوشتار : 59688