قالی کاشمر در این پژوهش بررسی شده و مراحل بافت آن توضیح داده شده است . همچنین به معرفی کلی و نقوش قالی کاشمر با ذکر اسامی نقوش پرداخته شده است . بررسی سابقه تاریخی نقوش و رنگهای به کار رفته و ذکر نامهای بومی و محلی آنها و فهرست کارگاههای قالبافی و رنگرزی از دیگر موضوعاتی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است .
نمایه ها:
تصویر | 
رنگ | 
پژوهش | 
قالی | 
کاشمر | 
کد نوشتار : 43505