از آنجائیکه مسئله رسوب در شبکه آبیاری سد سفیدرود گیلان با توجه به عملیات رسوبزدائی تشدید شده است ، مطالعاتی در این باره لازم به نظر میرسد، در مطالعات از طریق نمونه‌برداری از ابتدای آبگیرها و کانالها، بررسی شرایط هیدرولیکی جریان نظیردبی، سرعت ، ضریب‌زبری، و همچنین دانه‌بندی و آزمایشهای شیمیائی انجام میشود و در پایان فصل آبیاری وضعیت کانالها از نظر رسوبگذاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . بر این اساس ضرایب مقاومت جریان، محاسبه پروفیل سطح آب و محاسبات مربوط به بار رسوبی و مواد ته‌نشین شده در کف کانالهای شبکه اندازه‌گیری شد و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و در صدد تهیه گزارش پژوهشی نهائی میباشد.
نمایه ها:
کد نوشتار : 02418