دانه‌های پیش اسفنجی شده پلی‌پروپیلن یا EPP از جمله مواد مصرفی در قطعات و محصولاتی به عنوان جاذب ضربه (Shock absorber) است . در این پروژه ابتدا نمونه خارجی آنالیز می‌گردد سپس براساس مطالعات و بررسیها کامپاوند مناسب تهیه می‌شود. در محله بعد طی یک فرآیند بچ دانه‌های متراکم بدست آمده از مرحله اول Expand شده و به حد دانسیته طراحی می‌رسد. کنترل دانسیته فوم بدست آمده از جمله موارد مهم در این مرحله است . در مرحله بعد با ارزیابی محصولات بدست آمده خواص آن بررسی و رفتار پس از قالبگیری آنها تحلیل می‌گردد.
کد نوشتار : 43255