تولید آنزیم پنی‌سیلین اسیلاز این آنزیم توسط باکتریهایی مانند اشرشیاکلی تولید می‌شود. آنزیم داخل سلولی است و باید توسط روشهای مکانیکی (سونیکیت ) و روشهای آنزیمی (حذف دیواره سلولی) آزاد شود. این آنزیم بر پنی‌سیلین G و پنی‌سیلین V اثر می‌گذارد و ماده‌ای به نام 6APA تولید می‌نماید که از آن جهت ساخت آنتی‌بیوتیکهای نیمه سنتزی مانند آموکسی‌سیلین و آمپی‌سیلین استفاده می‌شود.
کد نوشتار : 42518