در این طرح سابقه نشریات ، پژوهش و آموزش در حوزه روانشناسی کار (سازمانی، صنعتی) در ایران مورد بررسی و جمع‌آوری قرار گرفته است . در بخش نشریات 600 مقاله توصیفی و تحلیلی از 24 مقاله علمی متبر و حدود 40 کتاب فیش برداری شده است . در بخش پژوهش 19 مقاله پژوهشی و 98 پایانامه تحصیلی دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاههای تهران، اصفهان و اهواز مورد مطالعه و فیش‌برداری قرار گرفته است و در بخش آموزش دوره - کارشناسی روانشناسی سازمانی و صنعتی در دانشگاههای اصفهان و اهواز به لحاظ محتوای آموزشی و تعداد دانشجویان و فارغ التحصیلان به گزارش درآمده است .
کد نوشتار : 42869