این نوشته گزارشی است از سخنرانی دکتر علی اسدی که در تاریخ 14 تیر 76 با عنوان فرهنگ ، توسعه و ارتباطات ایراد شده است . دکتر علی اسدی هر تعریف فرهنگ آورده است . "فرهنگ مجموعه پاسخهایی است که یک حامه برای ماسئلش پیدا می‌کند". وی همچنین در مورد تعاریف دیگر فرهنگ از زبان نویسنده‌های مختلف گفته است که عده‌ای فرهنگ را میراث گذشتگان وعده‌ای الگوها و رفتارها و آداب و سنن تعریف کرده‌اند. آقای اسدی همچنین در باب مسئله فرهنگ و سازگاری با محیط صحبت کرده و سازگاری انسان با محیط را یکی از کارکردهای مهم هر فرهنگ معرفی می‌کند. وی همچنین پیرامون مسائلی چون توسعه و سازماندهی ارتباطات ، رابطه فرهنگ سنتی و فرهنگ صنعتی، پیوند نسبت و نوگرایی در توسعه، ارتباطات و فرهنگ‌سازی و فرهنگ‌سازی ارتباطات در توسعه مطالبی را ارائه می‌دهد.
کد نوشتار : 42466