شته پنبه یکی از آفات مهم مزارع پنبه منطقه استان گلستان محسوب می‌شود به منظور دستیابی به یک ترکیب جدید از سموم بر علیه شته پنبه جایگزین کردن آن بجای سموم کم اثر در منطقه این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 7 تیمار در 4 تکرار در مزرعه پنبه منطقه علی‌آباد که دارای آلودگی یکنواختی به آفت و دارای جمعیت مناسب دشمنان طبیعی مهم بود آزمایش انجام شد. آماربرداری قبل و بعد از سمپاش طبق روش تحقیق از جمعیت شته و دشمنان طبیعی مهم ثبت و در جداول مخصوص ثبت گردید. میزان محصول مصرفی بعد از کالیبراسیون پشتی اتومایزر 300 لیتر در هکتار بوده است . با توجه به مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که سموم کنفیدوروپی متروزین و اونکل 1/5 لیتر بعد از 7 و 14 روز سمپاشی بهترین تاثیر و بهترین زمان تاثیر را داشته‌اند و در گروه A قرار می‌گیرند. در تیمار سم اونکل اثر منفی روی جمعیت دشمنان طبیعی بعد از سمپاشی نسبت به شاهد کاهش می‌دهد ولی در تیمارهای سم کنفیدوروپی متروزین جمعیت دشمنان طبیعی نسبت به شاهد کاهش نشان نداده است . سم میکروبی قارچ ناتورالیس بعد از بیست روز سمپاشی اثر ضعیفی از خود نشان داده است . بنابراین با توجه به اثر مناسب سموم کنفیدوروپی متروزین روی آفت و از طرفی اثر کم آنها روی جمعیت دشمنان طبیعی می‌تواند در آینده جایگزین سموم کم اثر منطقه قرار بگیرند.
کد نوشتار : 72103