سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی یکی از رشد یابنده‌ترین بخش‌های تکنولوژی اطلاعات است که طی سالهای اخیر در فعالیتها و علوم شیلاتی نیز گسترش یافته و کاربردهای مهمی پیدا کرده است . این مطالعه به بررسی چگونگی توسعه سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی در شرکت سهامی شیلات ایران می‌پردازد. در این مطالعه ضمن روشن کردن مفاهیم و روشهای سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، کاربردهای آن در شیلات بخصوص آبزی‌پروری و صید و صیادی و مدیریت شیلات مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند. روشهای توسعه سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی در شیلات و چارچوب توسعه GTS در شیلات ، ارزیابی هزینه‌ها و منافع کاربرد GTS در شیلات از دیگر مباحثی است که در این مطالعه به آن پرداخت شده است . در انتها ضمن طرح مسایل عمده کاربرد GTS در شیلات برنامه استراتژیک توسعه GTS در شیلات ارایه شده است .
کد نوشتار : 57747