این تحقیق به دنبال ارزشیابی دوره‌های آموزشی پرورش گوسفند و بز است که بصورت کوتاه‌مدت و در روستاهای محل اقامت دامداران توسط جهاد سازندگی صورت پذیرفته است . تا مشخص شود دوره مذکور از چه میزان کارایی برخوردار بوده است و تا چه اندازه باعث ترویج فرهنگ دامداری و افزایش سطح اطلاعات دامپروری دامداران شده است . محدوده تحقیق مناطق: سیستان، زاهدان، خاش ، سراوان و ایرانشهر، نیکشهر، چاه‌بهار درنظر گرفته شده است . جامعه آماری 135نفر از فراگیران که در سال 1376 در دوره‌های مذکور شرکت کرده‌اند بوده است . نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آنست که بین سن فراگیران و میزان یادگیری رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد. با افزایش سواد و میزان یادگیری افراد افزایش می‌یابد. بین تعداد دام فراگیران و میزان یادگیری آنها رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد. لازم به ذکر است با توجه به تفاوت نمره قبل و بعد از دوره فراگیران، نتیجه‌گیری شد که دوره‌های آموزشی مورد نظر باعث افزایش سطح معلومات فراگیران شده است .
کد نوشتار : 57830