هدف اصلی این طرح بررسی تاثیر پتاسیم و ریزمغذی‌ها بر روی کنترل بیماری آتشک گلابی بود. در شرایط بهینه آبیاری به روش قطره‌ای انجام شد. برای این منظور چهار تیمار کودی: عدم مصرف پتاسیم و ریزمغذی (شاهد)، مصرف یک کیلوگرم کود سولفات پتاسیم به هر درخت (K)، مصرف عناصر ریزمغذی (Mic)، مصرف توام پتاسیم و ریزمغذی‌ها (K+Mic) در هشت تکرار در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی در نظرگرفته شد که تیمارهای موردنظر همراه با کود حیوانی، گوگرد و اوره در دو عدد چالکود در اوایل بهار اعمال گردید. سپس در اوایل خرداد، اواسط تیر و اواخر مهرماه از درختان کلیه تیمارها و تکرارها نمونه گیاهی برای تعیین درصد آلودگی تهیه شد و درصد آلودگی درختان به روش شمارش تعداد شانکر و محاسبه مساحت شانکرهای موجود در روی شاخه‌ها، اندازه‌گیری گردید. در نتیجه معلوم شده که تیمارهای K+Mic و K تاثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش بیماری آتشک داشت در صورتی که تیمار Mic آلودگی درختان را در حد ثابتی در طول دوره رشد کنترل کرد. بطوری که تیمار K+Mic در حد فاصل بین نمونه‌گیری اول و دوم توانسته بود 11/5 درصد آلودگی را کاهش داد. نتیجه بررسی‌ها ارتباط آلودگی و وضعیت عناصر غذایی در شاخه و برگ در سال 1377 نشان داد که بین درصد آلودگی و نسبت K/N ساقه ارتباط نزدیکی وجود دارد و در محدوده 1/7 تا 2 نسبت N/K کمترین درصد آلودگی مشاهده شده است .
کد نوشتار : 59573