به منظور دستیابی به ارقام گندم بهاره پرمحصولتر از ارقام موجود که واجد صفات مطلوب زراعی نیز باشند این طرح در قالب سه آزمایش دریافتی از سیمیت مکزیک اجرا گردید. -1 آزمایش ESWYT شامل 50 ژنوتیپ گندم با احتساب شاهد تجن در قالب طرح لاتیس 10*5 در دو تکرار. -2 ازمایش HRWYT شامل 35 ژنوتیپ گندم با احتساب شاهد تجن در قالب طرح لاتیس و در دو تکرار. -3 آزمایش مشاهده‌ای HRWSN دریافتی از سیمیت مکزیک شامل 135 ژنوتیپ گندم با احتساب شاهد تجن. سنجش ارقام از نظر عملکرد دانه در آزمایشهای تکراردار به روش تجزیه واریانس ساده و در آزمایشهای مشاهده‌ای به روش رسم نمودار بر روی عملکرد دانه انجام گرفته و از آزمایشهای فوق به ترتیب تعداد 12، 10، 21 لاین جهت آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی منطقه شمال کشور انتخاب گردیدند. بالاترین عملکرد در آزمایش ESWYT مربوط به رقم شماره 24 با عملکرد معادل 6/69 تن در هکتار و 43 درصد برتری نسبت به شاهد بوده است . بالاترین عملکرد در آزمایش HRWYT مربوط به رقم شماره 15 با عملکرد معادل 5/870 تن در هکتار و 10 درصد برتری نسبت به شاهد بوده است .
کد نوشتار : 56969