یکی از منابع آبیاری اراضی کشاورزی جنوب تهران، استفاده از روان آب‌های سطحی است که از داخل شهر تهران عبور می‌نمایند. این آب‌ها به‌علت ورود فاضلاب‌های مختلف شهری و صنعتی به داخل آن‌ها دارای میزان بالای آلودگی در مسیر پایانی هستند که مشکلات زیادی برای اراضی مورد استفاده و در نهایت برای محصولات کشاورزی و مصرف کنندگان این محصولات ایجاد می‌نمایند. در این مورد جهاد دانشگاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران ضمن بررسی نوع و مقدار آلودگی، پیشنهادهایی به منظور رفع آن ارائه نموده است که باید در مرحله بعدی مورد اجرا گذاشته شود.
کد نوشتار : 56838