با توجه به تاثیر سرعت ، کیفیت ، هزینه و انجام به موقع پروژه‌های جاری در جذب پروژه‌های مختلف نظامی و غیرنظامی بعدی، لازم است مدیریت با استفاده از روشهای عملی، روند پیشرفت پروژه‌های در حال اجرا را کنترل نموده و هماهنگی لازم را در مقاطع مختلف زمانی بین پروژه‌ها ایجاد نماید. انجام این امر مستلزم طراحی و اجرای یک سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه‌ها است . در این سیستم علاوه بر کنترل پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، زمان و هزینه اجرای هر پروژه و همچنین کل پروژه‌ها به صورت دوره‌ای مورد بررسی قرار گرفته و در صورت وجود مغایرت زیاد با پیش‌بینی، علل آنها بررسی شده و پیشنهادهای اصلاحی ارائه شده است . خلاصه‌ای از فعالیتهای انجام شده: -شناسایی و دسته‌بندی پروژه‌ها-طراحی کل سیستم، فرمهای اطلاعاتی مورد نیاز و گردش فرمها-طراحی زیر سیستم گزارش‌دهی به مدیریت ، -طراحی ساختار سیستم مکانیزه-کامپیوتری کردن سیستم
کد نوشتار : 56354