در این مقاله پدیده بازتاب پخشی از سطوح مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . اساس کار و نظریه بازتاب آینه‌ای و پخشی در نظر گرفته شده‌اند و سپس اندازه‌گیری بر روی سطوح مختلف فلزی و غیرفلزی انجام شده است . نتایج اندازه‌گیری بازتاب پخشی برای نمونه فلزی با پرداخت‌های سطح مختلف گزارش شده است . در آزمایش دیگری نتایج مروبط به فلزات مختلف ارائه گردیده است . همچنین در این گزارش نتایج بازتاب پخشی برای سطوح دی‌الکتریک مختلف بررسی و با یکدیگر مقایسه می‌گردند.
نمایه ها:
لیزر | 
فلز | 
آینه | 
کد نوشتار : 57937