فرهنگ ، مقوله بسیار وسیعی است . وسعت و دامنه این مقوله اجتماعی موجب اختلاف‌نظرها و تعاریف مختلف از آن شده است ولی هرکدام از تعاریف را که بپذیریم، فرهنگ عامل هویت بخش یک ملت است . آنچه مسلم است امروزه جوامع غربی به کوشش در گسترش ارزش‌های خود به خصوص آن دسته از ارزش‌ها که می‌تواند بازار مصرف مناسبی برای آن‌ها به دنبال داشته باشد توجه دارند. این نوع فعالیت‌ها هر روزه با ترفندهای جدید، روز به روز رشد یافته است که مصلحان و اندیشمندان اجتماعی از آن به عنوان "تهاجم فرهنگی" یادکرده‌اند. از یک سو تعداد قابل توجهی از جمعیت کشور را نوجوانان 18-12 سال تشکیل می‌دهند که کارگزاران آینده جامعه ما می‌باشند و به‌طور یقین انحراف آن‌ها از ارزش‌های اسلامی، خطرات جدی را برای جامعه در پی دارد و از سوی دیگر نظام سرمایه‌داری به صورت مستمر برای نسخ ارزش‌های اسلامی سرمایه‌گذاری می‌نماید لذا نیازمند آن هستیم که از میزان تاثیرپذیری و منابع تاثیرپذیری نوجوانان اطلاع داشته باشیم. برای این منظور کلیه عناصر موثر شناسایی و در سطح شهر "رشت " مورد بررسی قرار گرفت . اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزارهای مربوط پردازش و استخراج شدند.
نمایه ها:
سنجش | 
میزان | 
گرایش | 
رشت | 
کد نوشتار : 57921