یکی از مهم‌ترین ابزار محققان و پژوهشگران آگاهی از منابع و مآخذ مربوط به آن علم است . طالبان علم و محققان جوان رشته جغرافیا می‌توانند با مراجعه به کتاب‌شناسی حاضر با حجم وسیع از تالیفات جغرافیا آشنا شده و کتب مورد نیاز خود را برگزینند. در این کتاب‌شناسی علاوه بر معرفی و ارائه مشخصات کلیه کتاب‌های جغرافیایی تا سال 1365 به مندرجات کتاب نیز اشاره شده است ، علاوه بر آن ضمن طبقه‌بندی و موضوع‌بندی، منابع جمع‌آوری شده در بخش مربوط به خود، طبقه‌بندی موضوعی شده است ، که کمک زیادی به مراجعه کننده و محقق در شناسایی و دست‌یابی هر چه بهتر و سریع‌تر به منابع مورد نظرش می‌نماید.
نمایه ها:
کد نوشتار : 57191