طراحی و ساخت وزن متر گاوهای هلشتاین ایرانی: نوعی متر به دور سینه گاوهای هلشتاین شیری انداخته و وزن آن که روی متر چاپ شده خوانده می‌شود مقیاس آن برای چهار وزن تکفیک شده: -1 از 40 الی 140 کیلوگرم -2 از 140 الی 330 کیلوگرم -3 از 330 الی 520 کیلوگرم -4 از 520 الی 730 کیلوگرم
کد نوشتار : 41825