این بررسی شامل چهار آزمایش بشرح یر بود. -1 آزمایش مقدماتی مقایسه عملکرد با 20 لاین -2 آزمایش مشاهده‌ای با 26 لاین و رقم -3 آزمایش A با 24 رقم و استقفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار. -4 آزمایش B با 12 رقم و استفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار. در آزمایش مقدماتی - لاینهای شماره 6، 11، 12، 19، 21، 24، 25 و 27 با رسم نمودار نسبت به شاهد برتری عملکرد نشان دادند، در آزمایش مشاهده‌ای از بین ارقام و لاینهای مورد آزمایش تعداد 28 لاین و رقم نسبت به شاهد از نظر عملکرد برتر بودند و در آزمایش A رقم شماره 16 با توجه به تجزیه واریانس نسبت به شاهد از نظر عملکرد در سطح پنج درصد برتری داشته و در آزمایش B ارقام شماره 8، 10 و 7 دارای اختلاف معنی‌دار نبت به شاهد (در سطح پنج درصد) بودند که جهت بررسیهای تکمیلی انتخاب گردیدند.
نمایه ها:
جو | 
گیاه | 
کد نوشتار : 02143