آشنا نمودن دانشجویان به امور طراحی یکدستگاه و همچنین نتیجه طراحی را به مرحله عمل و ساخت رساندن، زیرا در مرحله عمل است که دانشجویان متوجه اشکالات طراحی خود میشوند.
کد نوشتار : 40635