بررسی و طراحی اولیه آب شیرین‌کن خورشیدی برای منطقه آزاد قشم: با توجه به اعلام نیاز منطقه آزاد قشم برای احداث یک واحد سیستم آب شیرین‌کن خورشیدی با ظرفیت 5000 لیتر در روز به سازمان، این طرح با اهداف زیر تعیین شد: -1 تعیین شرایط اقلیمی و موقعیت جزیره از لحاظ پراکندگی روستاها و مراکز جمعیت و نیاز منطقه و اطلاعات لازم از قبیل موارد احتمالی منابع انرژی کمکی رایگان با قیمت مورد لزوم دو منطقه. -2 مقایسه و ارزیابی انواع مختلف آب شیرین‌کن‌های خورشیدی با توجه به فاکتورهای مختلف از قبیل هزینه، سهولت بکارگیری و ساخت امکان تهیه مواد مناسب اولیه بادوام. -3 طراحی مناسبترین نوع با توجه به موارد بالا و برآورد هزینه ساخت و نصب .
کد نوشتار : 41707