بررسی کاربرد دارویی گیاهی در معالجه عفونت سم و انگشت دام: داروی گیاهی ضدعفونت سم و انگشت دام به صورت جلدی برای اولین بار در گاوداریها مورد مصرف قرار خواهد گرفت . عفونت سم از نظر اولویت در گاوهای شیری بعد از ورم پستان در مرتبه دوم اهمیت و در دامهای گوشتی در مقاوم اول قرار دارد. آب و هوای خشک شکنندگی سم و رطوبت بالا سبب نرم شدن و در نتیجه امکان نفوذپذیری عوامل فیزیکی به دنبال اجرام بیماری‌زا و فرصت طلب را فراهم می‌سازد این عارضه خود مستقیما بر روی تولیدات دام تاثیر سوء گذاشته و باعث کاهش چشمگیر تولیدات دامی در کشورهای جهان سوم که از سوء مدیریت و عدم آگاهی کافی برخوردارند شده و به مرز 40 درصد می‌رسد. بطوریکه 12 ساعت پس از عارضه، کاهش شیر در حدود 10 درصد است و در صورت عدم درمان به 20 درصد هم می‌رسد. گیاهان خود رو در کوهستانها و پلندشت ایران معمولا از خواص گوناگون دارویی و درمانی برخوردارند که در صورت توجه و شناخت کاربرد آنها، می‌توانند به عنوان یک منبع مهم درآمد برای کشور بشمار آیند.
نمایه ها:
عفونت | 
سم | 
دام | 
انگشت | 
کد نوشتار : 41727