هدف پژوهش ، بررسی میزان رابطه میان کتب تاریخ دوره‌های مختلف تحصیلی با کتاب تاریخ ایرانی (1) نظام جدید آموزش متوسطه است . روش پژوهش مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیل محتواست . یافته‌ها نشان می‌دهد که میانگین کلمات مورد نظر در تدریس هر ساعت درس برنامه در هفته، در ابتدایی 160 کلمه، در راهنمایی 500 کلمه، و دوره دبیرستان 950 کلمه است . طول جملات 7/6، در راهنمایی 9/14 و در دبیرستان 9/94 کلمه است . میزان تعداد کلمات در ابتدایی 6282، در راهنمایی 22150 و در دوره دبیرستان 57230 کلمه است . از نظر طول جملات کتاب دبیرستان مشکل‌تر از راهنمایی نیست و میانگین آن منطبق با رشد عمومی به نظر می‌رسد. از نظر رفتار ورودی، 70 درصد اهداف آموزش رفتاری مشخص شده در این تحقیق برای کتاب سال اول نظام جدید، بدون زمینه و رفتار ورودی لازم در دوره راهنمایی است .
کد نوشتار : 42188