ارزشیابی کتاب چه نازی همبازی شامل مطالب زیر است : - هدف ارزشیابی - سئوالات ارزشیابی - روش گردآوری اطلاعات - گروه نمونه - بررسی داده‌ها و نتایج. الف - بررسی داده‌ها و نتایج کودکان 8 تا 12 ساله (به طور کلی میزان برداشت کودکان از این داستان، بیش از 50 درصد بوده است ) ب - بررسی داده‌ها و نتایج کودکان 8-4 ساله (در پاسخهای کودکان گوره سنی مورد نظر، چنین استفاده می‌شد که متن و اشعار داستان مورد علاقه و توجه کودکان 4 تا 7 ساله بوده است ) در انتها نتایج نشان می‌دهد که گرایش کودکان در مورد داستان، بطور کلی در گروههای سنی (8 تا 12 - 4 تا 8) مثبت بوده است .
کد نوشتار : 42229