روش : ابتدا جمع‌آوری منابع داخلی با خارجی فرهنگیان لغت انگلیسی - عربی، انگلیسی، فارسی، عربی - انگلیسی، عربی - فارسی انجام پذیرفت . بعد از انتخاب واژه‌های انگلیسی که به انسان روان، عواطف ، افکار و رفتار او اشاره داشته باشد، معادلهای عربی و فارسی در مقابل واژه انگلیسی برگزیده شد. سپس این واژه‌های معادل عربی، کارشناسی گردید. بحث : این پژوهش ما را قادر خواهد ساخت تا با واژه‌های معادل در زبان عربی (قرآن، حدیث ) آشنا شده و از این روزنه، راهی به دنیای بیکران اندیشه دینی با نموده تا فتح بابی بر تحقیقات وسیع‌تر در زمینه روانشناسی و روانپزشکی اسلامی باشد. هر چند ادعا نداریم به همه کلمات و مفاهیم بکار رفته در قرآن و منابع روانی دست یافته‌ایم که این خود، پژوهشی دیگر را می‌طلبد.
کد نوشتار : 41178