هدف پژوهش بررسی مفهوم فرهنگ و فرهنگ عمومی است . روش پژوهش کتابخانه‌ای است . یافته‌ها نشان می‌دهد که فرهنگ به معنای موردنظر سازمانها و ارگانهای دولتی که ویژگیهای متفاوتی از فرهنگ به معنای جامعه‌شناختی و مردم‌شناختی یا کلمه فرهنگ مورد استفاده در ادبیات دارد.
نمایه ها:
مفهوم | 
کد نوشتار : 41484