هدف از انجام این طرح سنجش نگرش مردم تهران نسبت به برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران در آذر 1366 بوده است . این بررسی به روش پیمایشی و با تعداد 580 نفر از افراد 15 سال به بالای تهران انجام گرفته است . نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که: 27 درصد پاسخگویان نسبت به برنامه‌های سیما بطور کلی نگرش مثبت و 23 درصد نگرش منفی داشته‌اند - 32 درصد پاسخگویان نسبت به برنامه‌های سرگرم‌کننده و تفریحی نگرش مثبت و 8 درصد نگرش منفی داشته‌اند. 34 درصد بینندگان نسبت به برنامه‌های مربوط به جنگ نگرشی مثبت و 4 درصد نگرشی منفی داشته‌اند و جنبه‌های مثبت برنامه‌های سیما بطور کلی عبارتند از، تلویزیون برنامه‌های خوبی در جهت آموزش عمومی دارد با 76 درصد تلویزیون سعی در جلب رضایت مردم دارد با 72 درصد و تلویزیون در حد لازم مردم را در جریان مسائل قرار می‌دهد با 70 درصد و جنبه‌های مثبت برنامه‌های سرگرم‌کننده و تفریحی شامل سریالهای ایرانی 91 درصد مسابقات 72 درصد و برنامه‌های ورزشی 67 درصد بوده است . جنبه‌های مثبت برنامه‌های مربوط به جنگ عبارت بوده از، سعی تلویزیون در جذب نیروهای مردمی برای کمک به جبهه‌ها (88 درصد) و حفظ روحیه جنگی مردم (85 درصد)، 58 درصد از مردم انتظار دارند تلویزیون برنامه‌های سرگرم‌کننده و تفریحی بیشتری پخش نماید. 13 درصد انتظار پخش بیشتر برنامه‌های اجتماعی را داشته‌اند.
کد نوشتار : 41241