بررسی نظرات ، عقاید و دیدگاههای افراد جامعه نمونه راجع به برنامه‌های رادیو و تلویزیون در آبادان، حاکی از آنست که: تلویزیون در این شهرستانها بیشتر از رادیو پیامگیران دارد. مهمترین خواست پیامگیران از رادیو در جهت سه برنامه کلی: آموزنده و آموزشی، مذهبی و مکتبی، تفریحی و سرگرم‌کننده دور می‌زند. درخواست مردم از فرستنده‌های محلی و مکتبی، تفریحی و سرگرم‌کننده دور می‌زند. درخواست مردم از فرستنده‌های محلی علاوه بر پخش برنامه‌هیا آموزنده و آموزی و آموزش‌های ایدئولوژیک و مذهبی، بررسی مسائل مربوط به مردم از قبیل بیکار، گرانی، امنیت و غیره در سطح استان بوده است . بر اساس داده‌های آماری رادیوهای خارجی 46 درصد شنونده و تلویزیون‌هایی که از برون مرکز برنامه ارسال می‌دارند 61 درصد بیننده دارند. مطمئن‌ترین منابع کسب خبر از دیدگاه پاسخگویان شامل تلویزیون 50 درصد، رادیوهای داخلی 42 درصد بوده است . در رابطه با خبر و برنامه اخبار تلویزیون، تقریبا نیمی از پاسخگویان از برنامه‌های خبری این رسانه رضایت راشته و آن را خوب توصیف کرده‌اند.
کد نوشتار : 40963