هدف تحقیق شناخت عواملی است که در انتخاب رشته تحصیلی دانشجویان رشته‌های مختلف علوم انسانی به گونه‌ای موثر بوده است . روش تحقیق پیمایشی است و اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری جمع‌آوری شده است . جامعه آماری را کلیه دانشجویان دوره کارشناسی (روزانه) ورودی مهر سال 1372-73 دانشگاه علامه طباطبایی تشکیل می‌دهد که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی و از هر رشته به نسبت تعداد دانشجویان نمونه‌ای تصادفی انتخاب شده‌اند. نمونه‌ای برابر 110 نفر از جامعه مورد مطالعه به نسبت 10 درصد از دانشجویان هر رشته انتخاب شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که میانگین معدل پذیرفته‌شدگان رشته‌های علوم انسانی 12/9 بوده است . پیش‌بینی شانس بیشتر پذیرش از عوامل اصلی انتخاب رشته به شمار می‌رود. عدم شناخت کافی از رشته تحصیلی و عدم علاقه‌مندی نسبت به رشته‌ها در اکثر موارد به چشم می‌خورد. اکثر داوطلبان رشته‌های علوم انسانی برخاسته از خانواده‌هایی کم‌سواد و بیسواد و دارای مشاغل رده پائین با درآمد کم هستند و صرفا به دلیل ورود به دانشگاه و کسب مدرک دانشگاهی این رشته‌ها را انتخاب کرده‌اند، جنسیت در انتخاب رشته تحصیلی موثر نبوده است .
کد نوشتار : 40608