طرح حاضر بمنظور تعیین میزان شنونده، بیننده و بررسی نظرات مردم نسبت به برنامه‌های محلی در شهرهای تبریز، مرند، اهر، مشکین‌شهر، سراب و هشترود انجام گرفته است . در مورد رادیو نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که متوسط شنونده رادیو در شهرهای مورد بررسی حدود 77 درصد بوده است . متوسط شنونده رادیو تبریز در شهر تبریز، 76 درصد و در سایر شهرهای استان 83 درصد بوده است و این میزان شنونده در شهر سراب به نسبت بیش از سایر شهرها می‌باشد. پرشنونده‌ترین برنامه‌های مرکز تبریز دو برنامه "خانواده" و "سیزلو مسئولار" و دو برنامه "پیام دانش‌آموز" و "ایل دونلر" دارای کمترین شنونده نسبت به سایر برنامه‌های محلی بوده است . همچنین برنامه خانواده در تمام شهرهای مورد بررسی بیشتر از سایر برنامه‌های مرکز تبریز مورد پسند شنوندگان قرار گرفته است . اطلاعات بدست آمده نشان می‌دهد که اکثریت شنوندگان نتوانسته‌اند پاسخ روشنی در موردنحوه اجرا، چگونگی ترجمه مطلب ، محتوا و سرودها و موزیک برنامه‌های محلی بیان نمایند و به ذکر جوابهایی چون نمی‌دانم، نظری ندارم و خوبست اکتفا نموده‌اند. در مورد تلویزیون اطلاعات بدست آمده نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق افراد شهرها به نحوی تلویزیون تماشا می‌کنند و میزان این تماشا در تمام شهرهای مورد بررسی تقریبا یکسان است . دو برنامه "اسلام غنچه لری" و "بهداشت " در تمام شهرهای مورد بررسی نسبت به سایر برنامه‌های محلی دارای بیننده بیشتری بوده است . سه برنامه فیلم سینمایی، اخبار و کودک از شبکه اول و سه برنامه فیلم‌های مستند، ورزش و خانواده از شبکه دوم نسبت به سایر برنامه‌ها بیشتر مورد پسند بینندگان بوده است . اطلاعات بدست آمده در مورد نظرات بینندگان هر برنامه نشان می‌دهد که اکثریت بینندگان در این مورد جوابی روشن نداده و یا به ذکر جملاتی چون این برنامه خوب و مفید است اکتفا نموده‌اند.
کد نوشتار : 40603