مناسبترین ساعات گوش دادن به رادیو در فصل تابستان از نظر مردم تهران بدین شرح است : در بخش ساعت 6 تا 12 برای مردان 7/5 تا 8 و سپس 7 تا 75 و برای زنان 9 تا 11 مناسبترین ساعت‌ها بوده است . در پخش ساعت 12 تا 18 برای مردان، غیر از گروه دانشجو، کارگر و محصل، و برای زنان خانه‌دار 14 تا 15 و سپس 16 تا 18 ساعت مناسب است . برای محصلین دختر و پسر 6 تا 18، برای کارگران 17 تا 18 و برای زنان شاغل 16 تا 17 مناسبترین زمان گوش دادن به رادیوست . در پخش ساعت 18 تا 24، برای مردان 20 تا 21 و برای زنان 21 تا 22 و برای محصلین، دانشجویان و زنان شاغل 22 تا 23 مناسبترین زمان است در مورد ساعت مناسب تماشای تلویزیون در فصل تابستان نتایج بدست آمده بدین شرح است : در پخش ساعت 6 تا 12، 80 درصد از مردان و 70 درصد از زنان این ساعت را مناسب ندانسته‌اند ولی در این میان ساعت 10 تا 11 و 11 تا 12 نسبت به سایر ساعات دیگر صبح مناسبتر تشخیص داده شده است . در پخش ساعت 12 تا 24، برای زنان و مردان 20 تا 21 و 21 تا 22 و سپس 18 تا 20 مناسبترین ساعت تشخیص داده شده که البته محصلین و دانشجویان دختر ساعات 17 تا 18 و بعد از آن 18 تا 19 را مناسب دانسته‌اند. آنچه ذکر شد ساعات مناسب در روزهای عادی بود و برخی از این ساعات در روزهای تعطیل.
کد نوشتار : 40419