شناخت و بررسی استانداردها و دستورالعملهای بین‌المللی و همچنین دستورالعمل سازندگان - کسب اطلاع از تجارب خبرگان و کارشناسان و مهندسین مشاور و نیروگاهها ارائه مبانی و معیارهای طراحی و مهندسی و ارائه معیارهای انتخاب سیستم و تدوین دستورالعمل و روش تقسیم‌بندی فرکانس برای پی.ال.سی تدوین استاندارد و تهیه خدمات فنی سیستم مخابرات نوع پی.ال.سی تدوین و تهیه مشخصات فنی سیستم حفاظت - تدوین استاندارد و تهیه مشخصات فنی سیستم کویلینگ
کد نوشتار : 40396