این مقاله جهت آشنا کردن افراد بافرهنگ ، در استفاده از زبان فارسی و ایجاد نظم، در فرامین فرهنگستان فراهم شده است . از نواقص کار، اظهار لحیه این و آن و تضاد را ارائه راه‌حلهای مناسب است . سخنرانی "هرمز میلانیان" در خرداد سال 1352 بیان می‌کند که توافقی میان غلطگیران و اصلاحگران وجود ندارد و مشکل وجود جمعیت کثیر اهل ادب با آرای تشتشت است . شورای عالی ویرایش در آزمونی به نام "راهنمای آزمون" تجربه ناموفقی در زمینه اصلاح لغات بعمل آورد، زیرا قواعدی که بعنوان مطالب صحیح نام برده شده بود، خود دارای اشکالاتی بود. اگر در تلفظ یک لغت آنهم بطور صحیح به شیوه آن در گذشته‌های دور رجوع کنیم یکدستی در گفتار و نوشتار از بین می‌رود. هر تغییری در سنت زبان تحول نیست ، باید واژه‌های جدید مورد استفاده عموم مردم باشند. اگر "دستوریان" بتوانند آواهایی را که روی هم کلمات آشنا را می‌سازند از معنی‌ای که بلافاصله تداعی می‌کند مجزا سازند، مساله را درک خواهند کرد. یکی از دشوارترین کارها در زبان فارسی، یافتن لغات در زبان است ، زیرا لغات در طول زمان تحول می‌یابند و گاه به صورت قدیم اصل قرار می‌گیرد و گاه به صورت جدید تحول در زبان واقعیتی گریزناپذیر است که توانمندی یک زبان محسوب می‌شود هر چند در این مورد اختلاف نظر بسیار است و تنها برخورد صحیح با واژگان است که اصالت دارد. امروزه نوشتن یک صفحه به زبان فارسی بخاطر قوانین هندسی و دست و پاگیر دشوار شده است . در زیباسازی متون فارس ، خالص بودن لغات ، نثر زیباتری را بوجود نمی‌آورد. از ویژگیهای یک زبان پیشرفته فاصله گرفتن بیشتر آن از حالت ابتدائی آن است که زبانهای فارسی و عربی از کاملترین زبانها بشمار می‌روند. اگر واژه‌ای در جامعه رواج بسیار یافت امکان بیرون راندن واژه بسیار دشوار است . نتیجه اینکه "دستوریان" باید نظرها و عقاید خویش را در مورد زبان، غافلگیر فرض نکنند و تعمیم ندهند چرا که چنین کاری منبع قابل انکاری ندارد، بهترین کار برای یافتن واژه بهتر در مورد واژه‌های شبی بهم و رایج کار نمونه‌گیری از میان مردم است .
کد نوشتار : 40042